Autentificare

Limbi

Alegeti limba
  • germana
  • engleza

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE PE SITE-UL „ALD CARMARKET” PENTRU VÂNZAREA ONLINE DE VEHICULE SECOND-HAND

1. SCOP

Scopul prezentelor condiţii generale de participare (denumite în continuare „Condiţiile Generale de Participare”) pe site-ul „ALD Carmarket” www.aldcarmarket.ro pentru vânzarea online de vehicule second-hand (denumit în continuare „Site-ul”) este acela de a defini condiţiile de acces la Site, organizarea şi desfăşurarea vânzărilor online, precum şi drepturile şi obligaţiile vânzătorului şi Cumpărătorului cu privire la cele de mai sus.

ALD Automotive îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiţii Generale de Participare oricând şi din orice motiv.


2. PUBLICAREA ŞI GĂZDUIREA SITE-ULUI 

2.1 Publicarea

Motrada Handels GmbH
Codul TVA al Motrada: ATU61413456
Lagergasse 1
1030 - Viena
www.motrada.net
info(a)motrada.com
T: +43 (0) 7 200 10 313
F: +43 (0) 7 200 10 313-99

Guillaume Hebrard

2.2 Găzduire

Pygmalion Proiect Communication SRL
Bucuresti, sector 4, b-dul Dimitrie Cantemir nr. 20, bloc 8, scara 1, etaj 2, ap 11
CUI 26384541
J40/271/2010
0766473037
office@pygmalionadv.ro 


3. DEFINIŢII

Cumpărător: se referă la orice Participant care a primit o Notificare de la ALD şi care a achitat Preţul de Vânzare. 

ALD: se referă la ALD Automotive SRL (o societate cu răspundere limitată, cu un capital social de 58.230.750 RON, având sediul social în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, etaj 3, BRD Tower, sector 1, cod poştal 011171, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/20912/15.12.2004, cod de înregistrare fiscală RO17043227), indiferent dacă acţionează în calitate de (i) organizator al vânzărilor online sau (ii) proprietar al Vehiculelor care sunt scoase la vânzare pe Site. 

Proprietar Vehicului(elor) sau Proprietarul: se referă la BRD SOGELEASE IFN S.A (o societate pe actiuni, cu capital social de 9.000.000 lei, cu sediul social în Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Mihalache nr. 1 – 7, etaj 12, BRD Tower, înregistrată la Registrul Comertului Bucuretti sub nr. J40/6764/31.07.2001, cod de identificare fiscală RO 14080565, cont bancar nr. RO30BRDE450SV00992744500 deschis la BRD-Groupe Société Générale S.A.- Mari Clienti Corporativi, înregistrată în Registrul General tinut de Banca Natională a României sub nr. RG-PJR-41-110036/30.11.2006, RS-PJR-41-110006/30.11.2006), sau BRD Finance IFN S.A. (o societate pe actiuni, cu capital social de 108.200.000 lei, cu sediul social în Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Mihalache nr. 1 – 7, etaj 15, BRD Tower, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/6083/15.04.2004, cod de identificare fiscală RO 16334236, cont bancar nr. IBAN RO47BRDE450SV02998364500, deschis la BRD-Groupe Société Générale S.A.- Mari Clienti Corporativi, înregistrată în Registrul General tinut de Banca Natională a României sub nr. RG-PJR-41-110035/29.11.2006) sau ALD, după caz.

Comision de procesare se referă suma de bani, respectiv 150 Euro, TVA inclus, care va fi plătită de către Participantul selectat o data Pretul de vanzare, pe baza facturii emise de către ALD, pentru acoperirea cheltuielilor de analiza a Ofertei de Achizitie si procesare a dosarului Participantului selectat.

Date cu Caracter Personal: se referă la orice informaţie referitoare la o persoană identificată sau identificabilă în mod direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau unul ori mai mulţi factori care îi sunt caracteristici. Conform prezentelor Condiţii Generale de Participare, ALD și ceilalți Proprietari ai Vehiculelor pot utiliza datele cu caracter personal referitoare la persoane care acţionează în calitate de reprezentanţi şi/sau persoane de contact ale Participanţilor sau care acţionează în numele acestora în cadrul vânzărilor online.

Notificare: se referă la email-ul trimis de ALD Participantului a cărui Ofertă de Achiziţie a fost selectată în vederea încheierii Vânzării. 

Ofertă de Achiziţie: se referă la preţul oferit de Participant pentru achiziţionarea Vehiculelor. Oferta de achiziţie va fi exprimată în EUR şi va conţine întotdeauna TVA în valoare de 19% (așa cum aceasta este modificată din timp în timp), indiferent dacă Participantul este înregistrat în România, Uniunea Europeană sau în afara Uniunii Europene. 

Participant/Participanţi: se referă la (a) (un) Specialist/Specialişti Auto autorizaţi să participe la vânzările online şi (b) orice entitate juridică autorizată să participe la vânzările online. 

Preţul de Vânzare: se referă la preţul care va fi plătit Proprietarului (așa cum este acesta este indicat pe Site) de către Participantul a cărui Ofertă de Achiziţie a fost selectată definitiv şi care a primit o Notificare din partea ALD. 

Specialist Auto: se referă la orice persoană fizica autorizata sau corporaţie sau entitate care este implicată în industria automobilelor şi are o cunoaştere perfectă a pieţei automobilelor şi în special a pieţei maşinilor second-hand şi care achiziţionează orice Vehicul în scopuri profesionale şi/sau comerciale. 

Vehicule: se referă la unul sau mai multe vehicule sau la un lot de vehicule.

Vânzare: se referă la actul de vânzare rezultat în urma procesului descris în articolele 6, 7 şi 8 de mai jos şi prin care Participantul/Cumpărătorul se obligă să achite Preţul de Vânzare către Proprietarul Vehiculului. 

Zile Lucrătoare: se referă la orice zi (cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale din România), în intervalul 09:00 – 18:00. 


4. PARTICIPANŢI 

4.1 Statutul de Participant

Doar Specialiştii Auto şi entităţile juridice pot participa la vânzările online efectuate prin intermediul Site-ului.

Prin acceptarea prezentelor Condiţii Generale de Participare, Participantul certifică faptul că este un Specialist Auto şi/sau o entitate juridică înfiinţată legal.

Pentru a deveni Participant, orice persoană trebuie să respecte procedura următoare:

(a) completarea tuturor datelor de identificare solicitate pe pagina de înregistrare (Înregistrarea – pasul 1 şi Înregistrarea – pasul 2, Date despre Participanţi);
(b) verificarea tuturor datelor de identificare completate şi, după caz, desemnarea reprezentantului;
(c) citirea cu atenție a Condițiilor Generale de Participare;
(d) dacă persoana este întru totul de acord cu Condițiile Generale de Participare, va fi bifată căsuța „Am citit şi acceptat” şi se va apăsa butonul „Înregistraţi-vă acum”;
(e) imprimarea documentului afişat pe ecran, semnarea şi trimiterea acestuia (împreună cu documentele următoare: pentru persoane fizice autorizate – o copie a cărţii de identitate/paşaportului, a documentelor de autorizare şi a certificatului de înregistrare fiscală; pentru persoane juridice – o copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală) către ALD, neapărat prin fax la numărul afişat pe ecran, precum şi în variantă originală la sediul social al ALD, Departamentul de Operaţiuni.

4.2 Dreptul ALD de a controla statutul Participanţilor 

ALD îşi rezervă dreptul de a efectua un studiu de risc, în special un studiu de risc privind spălarea banilor, pentru a evalua capacitatea financiară şi juridică a Participantului de a-şi onora angajamentele aferente vânzărilor online la care ar putea participa. 

Orice refuz din partea Participantului de a furniza informaţiile solicitate poate determina refuzul ALD de a acorda dreptul de acces la Site. 


5. NUME DE UTILIZATOR ŞI PAROLĂ 

5.1 Emiterea unei Parole şi a unui Nume de Utilizator de către ALD 

După primirea de către ALD a documentelor menţionate la articolul 4 de mai sus, ALD va acorda un nume de utilizator şi o parolă pentru a accesa Site-ul şi a participa la vânzările online fiecărui Participant care a acceptat Condiţiile Generale de Participare şi care îndeplineşte condiţiile mentionate în articolul 4. 

În cazul oricărei modificări a Condiţiilor Generale de Participare, ALD va trimite noile Condiţii Generale de Participare prin e-mail fiecărui Participant.

În cazul în care Participantul va continua să participe la vânzări şi să înainteze Oferte de Achiziţie, se va considera că Participantul a acceptat şi este de acord cu noile Condiţii Generale de Participare.

ALD îşi rezervă dreptul de a dezactiva numele de utilizator şi parola oricărui Participant oricând şi din orice motiv. 

5.2 Confidenţialitatea numelui de utilizator şi a parolei 

Numele de utilizator şi parola acordate fiecărui Participant sunt strict personale şi urmează a fi utilizate pe propria răspundere a acestuia. În acest scop, Participantul se obligă să menţină confidenţialitatea acestora şi, în special, să nu le scrie sau să nu le divulge vreodată vreunui terţ. 

Participantul va face o Ofertă de Achiziţie doar în numele şi pe seama sa. 

Orice Ofertă de Achiziţie făcută de un intermediar utilizând numele de utilizator şi parola Participantului va fi considerată în mod irefutabil ca fiind făcută personal de Participantul respectiv. 

Niciun Participant nu va avea dreptul să pretindă că numele său de utilizator şi parola sa au fost utilizate de un terţ pentru a obţine anularea de către ALD a vreunei Oferte de Achiziţie şi nu va avea dreptul la niciun remediu în acest sens. Cu excepţia întelegerilor contrare agreate în mod expres de ALD, toate achiziţiile efectuate de Participant prin intermediul numelui său de utilizator şi parolei sale vor cădea integral în sarcina Participantului, la fel ca şi orice cheltuieli prevăzute în prezentele Condiții Generale de Participare.


6. ORGANIZAREA VÂNZĂRILOR

6.1 Începerea şi închiderea vânzărilor

ALD va publica pe Site data şi ora începerii fiecărei vânzări, precum şi data şi ora închiderii vânzării respective.

6.2 Selecţia Vehiculelor scoase la vânzare 

ALD și fiecare Proprietar vor decide în mod discreţionar ce Vehicule vor fi scoase la vânzare. 

ALD și fiecare Proprietar vor avea dreptul de a schimba sau elimina unul sau mai multe Vehicule scoase la vânzare fără a trebui să explice motivele. 

Proprietarul va publica pe Site o descriere cât mai precisă a Vehiculelor scoase la vânzare. 


7. DESFĂŞURAREA VÂNZĂRILOR 

7.1 Oferta de Achiziţie

Participantul poate plasa una sau mai multe Oferte de Achiziţie pentru o vânzare pe parcursul întregii perioade de vânzare, conform articolului 6.1. După închiderea vânzării nu va mai fi plasată nicio Ofertă de Achiziţie. 

Participantul care a făcut o Ofertă de Achiziţie se angajează în mod definitiv şi irevocabil să achite Preţul de Vânzare în cazul în care oferta sa este selectată de Proprietar.

După depunerea Ofertei de Achiziţie, Participantul nu va mai avea posibilitatea de a o retrage, însă va avea posibilitatea de a face o Ofertă de Achiziţie mai mare dacă doreşte acest lucru. Această Ofertă de Achiziţie va fi angajantă pentru Participant pentru o perioadă minimă de 3 Zile Lucrătoare de la închiderea vânzării. 

Vehiculele pot fi vizitate în locurile indicate pe Site, de regulă în intervalul 09:30 – 17:30 în Zilele Lucrătoare, fiind necesar ca Participantul să trimită un e-mail la masini_de_ocazie@aldautomotive.com prin care va anunţa ziua, ora şi identitatea persoanei (nume, prenume, cod numeric personal) care vizitează Vehiculele. În cazul persoanelor împuternicite de Participanţi care sunt persoane juridice, trebuie să fie trimisă de asemenea o împuternicire semnată de reprezentantul legal al Participantului.

În cazul în care Participantul face o Ofertă de Achiziţie, se presupune că Participantul cunoaşte condiţiile tehnice şi vizuale ale Vehiculului respectiv.

7.2 Selectarea Ofertelor de Achiziţie

7.2.1 Alegerea de către Proprietar a unei Oferte de Achiziţie 

La finalul perioadei acordate Participanţilor pentru a-şi plasa Ofertele de Achiziţie, Proprietarul va analiza toate Ofertele de Achiziţie făcute de toţi Participanţii pentru a stabili, în mod discreţionar, care va fi selectată. 

Alegerea Proprietarului se va baza în special pe elemente precum preţul oferit de Participanţi, situaţia financiară a Participanţilor, precum şi pe orice alte criterii aflate la discreţia Proprietarului. 

7.2.2 Dispute cu privire la Oferta de Achiziţie selectată de Proprietar

În cazul unei dispute cu privire la Oferta de Achiziţie selectată de Proprietar, Proprietarul va putea să decidă în mod discreţionar care Participant a făcut cea mai bună Ofertă de Achiziţie şi care se conformează politicilor interne ale Proprietarului, fără ca alţi Participanţi să aibă vreun drept de remediu în acest sens. 

În cazul în care Oferta de Achiziţie selectată iniţial de Proprietar nu (mai) este selectată în final (inclusiv ca urmare a rezoluțiunii/încetării Vânzării/contractului de vânzare-cumpărare), în special atunci când există un dubiu cu privire la identitatea Participantului şi/sau originea fondurilor utilizate pentru cumpărarea Vehiculelor, Proprietarul va putea în mod discreţionar alege Oferta de Achiziţie a altui Participant sau va putea anula pur şi simplu vânzarea. 


8. ÎNCHEIEREA VÂNZĂRILOR

8.1 Notificare 

La închiderea fiecărei vânzări, Participantul selectat de Proprietar pentru cumpărarea Vehiculelor va primi o Notificare din partea ALD în termen de maximum 2 Zile Lucrătoare de la închiderea vânzării.

În același timp, Proprietarul va trimite Participantului o factură proforma prin e-mail (emisă de Proprietar).

Contractul de vânzare-cumpărare este considerat încheiat între Proprietar și Participant în ziua în care ALD va trimite Notificarea către Participant, prin care Participantul primește confirmarea faptului că Oferta de Aciziție a fost selectată de Proprietar în mod definitiv.

8.2 Plata Preţului de Vânzare si a Comisionului de Procesare

Preţul de Vânzare impreuna cu Comisionul de procesare vor fi plătite către Proprietar, în termen de maximum 3 Zile Lucrătoare de la data emiterii facturii proforma, exclusiv prin transfer bancar în contul bancar ale cărui detalii vor fi fost furnizate Participantului de către Proprietar. 

În cazul în care Cumpărătorii au sediul/reşedinţa în România, factura proforma va fi emisă în RON, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii facturii proforma; în cazul în care Cumpărătorii au sediul/reşedinţa în afara României, factura proforma va fi emisă în EUR.

În cazul în care Preţul de Vânzare nu este plătit către Proprietar în perioada menţionată mai sus, Proprietarul îşi rezervă dreptul de a considera contractul de vânzare-cumpărare rezoluționat de drept, cu efect imediat, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei şi fără nicio altă formalitate prealabilă (pact comisoriu în conformitate cu articolul 1553 din Codul Civil), fiind suficientă notificarea transmisă de Proprietar prin care informează Cumpărătorul cu privire la încetarea contractului. Cumpărătorul este de acord că această situaţie reprezintă un caz de neexecutare a contractului de vânzare-cumpărare care conduce la denunţarea/ rezoluționarea contractului de vânzare-cumpărare de către Proprietar, Cumpărătorul fiind pus de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării. 

În orice caz, Cumpărătorul care nu achită Preţul de Vânzare în termenul menționat mai sus va fi răspunzător pentru plata unei despăgubiri egale cu zece la sută din Preţul de Vânzare (clauză penală ) plus taxe. 

De asemenea, ALD îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula dreptul de accesare a Site-ului pentru orice Participant care nu a achitat Preţul de Vânzare în termenul indicat. 

8.3 Dreptul de retenţie – Transferul proprietăţii – Transferul riscurilor 

8.3.1 Dreptul de retenţie 

În pofida oricăror prevederi contrare din Condiţiile Generale de Participare, Proprietarul reţine dreptul de proprietate asupra Vehiculului/Vehiculelor până la efectuarea plăţii integrale de către Cumpărător a Preţului de Vânzare.

8.3.2 Transferul proprietăţii şi transferul riscurilor 

Transferul proprietăţii asupra Vehiculelor va avea loc începând cu data la care Proprietarul încasează de la Cumpărător suma integrală a Preţului de Vânzare.

În acest sens, Cumpărătorul va fi unicul responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea după transferul dreptului de proprietate, indiferent dacă sunt sau nu sunt acoperite de asigurătorul său; de asemenea, pe durata depozitării Vehiculului, Cumpărătorul va suporta riscurile menţionate în articolul 8.4.1. de mai jos (chiar dacă dreptul de proprietate nu a fost încă transferat Cumpărătorului).

Pentru evitarea oricărui dubiu, cât timp Vehiculul nu este predat Cumpărătorului, riscul contractului precum şi riscul pieirii fortuite a Vehiculului vor fi în sarcina Cumpărătorului, Proprietarul fiind exonerat de îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de Cumpărător.

Drept urmare, Cumpărătorul este responsabil să ia măsurile adecvate pentru a asigura Vehiculul/Vehiculele (cel puţin asigurarea RCA) şi, în acest sens, să poată prezenta un certificat de asigurare în momentul ridicării Vehiculului/Vehiculelor.

Cumparatorul are obligatia de a inmatricula/radia autoturismul in maxim 30 de zile calendaristice de la data receptiei actelor de radiere din partea Vanzatorului. Cumpărătorul va fi unicul responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea după transferul dreptului de proprietate in ceea ce priveste sanctiunile contraventionale si infractionale.

8.4 Ridicarea Vehiculelor 

8.4.1 Data şi locul ridicării Vehiculelor 

Cumpărătorul va fi unicul responsabil pentru ridicarea Vehiculelor şi va suporta riscurile şi costurile aferente. 

Data ridicării Vehiculelor este propusă de Proprietar, fiind convenit în mod expres că ridicarea va avea loc doar după primirea de către Proprietar a Preţului de Vânzare şi a taxelor şi costurilor de depozitare aferente.

Înainte de ridicarea Vehiculelor, Proprietarul va confirma Cumpărătorului data la care Vehiculele vor fi disponibile, precum şi locul din care vor fi ridicate. Cumpărătorul este obligat să ridice Vehiculul în termen de 4 Zile Lucrătoare de la data la care este invitat de Proprietar. În principiu, Vehiculele sunt puse la dispoziţie în locuri desemnate în acest scop deProprietar. 

În cazul întârzierii ridicării Vehiculelor de către Cumpărător, Proprietarul va depozita Vehiculele în numele Cumpărătorului şi, în acest sens, va pune în sarcina Cumpărătorului toate costurile aferente depozitării respective. 

Preţul aplicat de Proprietar pentru depozitarea Vehiculelor va fi de minimum douăzeci de Euro (20 €) fără TVA pe zi, cu începere din ziua următoare expirării termenului de 4 Zile Lucrătoare. Pe durata depozitării Vehiculelor (care, pentru evitarea oricărui dubiu, începe o dată cu încheierea Vânzării), riscul apariţiei daunelor sau pierderilor datorate cazurilor fortuite sau forţei majore sau oricăror alte evenimente care nu au fost cauzate intenţionat de Proprietar va fi suportat exclusiv de Cumpărător, care va fi obligat în continuare să plătească Preţul de Vânzare al Vehiculului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Cumpărătorul nu este exonerat de îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de Proprietar, ca urmare a apariţiei/existenţei vreunui caz de forţă majoră sau caz fortuit.

8.4.2 Ridicarea Vehiculelor de către Cumpărător 

În ziua ridicării, Proprietarul va preda Cumpărătorului sau reprezentantului acestuia certificatul de înregistrare şi numărul de chei sau cartele cu cod menţionat în certificatul de evaluare emis de SGS. 

Factura fiscală, cartea de identitate a Vehiculului, certificatul fiscal şi formularul de radiere/înregistrare a Vehiculului vor fi predate Cumpărătorului în termen de 10 Zile Lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de preluare a Vehiculului.

La data ridicării Vehiculelor, Cumpărătorul sau reprezentantul său împuternicit în baza unei procuri autentificate (apostilate sau supralegalizate, după caz) va semna un document intitulat proces-verbal sau certificat de preluare şi va atesta că Vehiculele sunt în conformitate cu descrierea comercială disponibilă pe Site. Procesul-verbal de preluare certifică, de asemenea, data şi ora ridicării Vehiculelor de către Cumpărător sau de către reprezentantul acestuia. 

Orice rezerve posibile cu privire la starea Vehiculelor vor fi raportate în prezenţa Cumpărătorului sau a reprezentantului acestuia şi a reprezentantului societăţii de livrare sau entităţii alese de Proprietar. Rezervele vor fi menționate în scris în procesul-verbal de preluare, iar, în caz contrar, Cumpărătorul nu îşi va mai putea exercita drepturile în continuare. 

În cazul în care Cumpărătorul sau reprezentantul acestuia ridică Vehiculul fără să semneze procesul-verbal de preluare, Vehiculul va fi considerat în mod sistematic ca fiind în conformitate cu achiziţia efectuată de Cumpărător, care nu va mai avea dreptul de a invoca lipsa de conformitate a Vehiculelor sau de a contesta Vânzarea în tot sau în parte. 

8.5 Garanţiile Vehiculelor 

Vehiculele sunt vândute în starea existentă, Proprietarul neoferind nicio garanţie, cu excepţia garanţiilor minime legale obligatorii în vigoare, dacă există și numai în măsura în care se va constata că renunțarea la acestea de către Cumpărători nu este valabilă. În măsura în care Proprietarul va fi obligat să răspundă pentru viciile ascunse ale Vehiculului vândut în temeiul unei hotărâri judecătorești, fiecare Cumpărător convine în mod expres, prin semnarea acestor Condiții Generale de Participare, să accepte viciile ascunse a căror valoare individuală este cel mult egală cu 300 EUR (plus TVA, dacă este cazul)/fiecare viciu ascuns și este de acord ca Proprietarul să suporte doar viciile ascunse a căror valoare individuală este mai mare de 300 EUR (plus TVA, dacă este cazul)/fiecare viciu ascuns.

Întrucât Cumpărătorul a ales în mod liber marca şi dotările Vehiculului ce face obiectul Vânzării şi întrucât a avut posibilitatea să inspecteze şi să controleze starea Vehiculului în prealabil vânzării, Proprietarul nu va fi răspunzător pentru niciun defect vizibil sau ascuns ce afectează sau poate afecta Vehiculul, elementele, piesele de schimb, accesoriile sau echipamentele acestuia, iar Cumpărătorii renunţă, în măsura maximă permisă de lege, la orice acţiune sau drept pe care îl pot avea împotriva Proprietarului. 

În cazul neconformităţii evidente a Vehiculului cu descrierea comercială disponibilă pe Site, Cumpărătorul va refuza în mod sistematic ridicarea acestuia şi va informa imediat Proprietarul în acest sens prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Cumpărătorul care acceptă să ia în primire Vehicule care nu sunt în conformitate cu descrierea comercială disponibilă pe Site nu va mai putea invoca lipsa de conformitate a Vehiculelor sau contesta Vânzarea în tot sau în parte. 

Proprietarul nu va fi răspunzător pentru lipsa de conformitate a Vehiculului vândut, mai ales dacă această lipsă de conformitate rezultă din prevederile legale sau reglementare.

În toate cazurile, ALD nu va fi răspunzătoare de lipsa de conformitate a Vehiculului vândut și/sau de orice garanție asociată Vehiculelor apartinand/vândute de către alți Proprietari.

Orice intervenţie ulterioară asupra contorului de kilometri al Vehiculului cumpărat prin intermediul Site-ului efectuată în scopul modificării numărului real de kilometri, raportat(ă) la kilometrajul înregistrat la data achiziţiei Vehiculului de către Cumpărător, va îndreptăţi ALD să suspende sau să anuleze dreptul de accesare a Site-ului al Cumpărătorului respectiv.

8.6 Impozite - Taxe 

Cumpărătorul va fi responsabil pentru toate impozitările, taxele, impozitele fiscale sau de altă natură, curente sau viitoare, precum şi pentru orice penalizare sau suprataxă („malus”) cu privire la orice reglementări noi referitoare la protecţia mediului şi care sunt aplicabile achiziţiei şi/sau deţinerii Vehiculului. Acelaşi lucru se aplică tuturor impozitărilor, taxelor şi impozitelor aferente vânzării Vehiculului care vor fi aplicate sau refacturate Cumpărătorului pentru întreaga sumă. 

8.7 Încetarea Vânzărilor/a contractelor de vânzare-cumpărare

Proprietarul are dreptul să considere orice Vânzare/contract de vanzare-cumparare rezoluționat/ă de drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei şi fără nicio altă formalitate prealabilă (pact comisoriu în conformitate cu articolul 1553 din Codul Civil), fiind suficientă notificarea transmisă de Proprietar prin care informează Cumpărătorul cu privire la încetarea Vânzării/contractului, in oricare din urmatoarele cazuri:

(a) Cumpărătorul nu plăteşte integral Preţul de Vânzare în termenul convenit; sau

(b) la semnarea procesului-verbal de preluare, Proprietarul descoperă că datele de identificare comunicate de Cumpărător diferă de cele comunicate la momentul acceptării Cumpărătorului ca Participant; sau

(c) Proprietarul/ALD are dubii cu privire la originea fondurilor utilizate pentru cumpărarea Vehiculului.

Cumpărătorul este de acord că aceste situaţii reprezintă cazuri de neexecutare a contractului de vânzare-cumpărare care conduc în mod direct la denunţarea/ rezoluționarea Vânzării/contractului de vânzare-cumpărare de către Proprietar, Cumpărătorul fiind pus de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării.

În cazul în care Vehiculul este deteriorat sau furat în intervalul cuprins între data încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi expirarea termenului de 3 Zile Lucrătoare aplicabil pentru plata Preţului de Vânzare, Vânzarea/contractul de vânzare-cumpărare va înceta în mod automat, iar Proprietarul va fi scutit de orice răspundere. În situaţia oricăror alte cazuri de neexecutare a contractului de vânzare cumpărare (altele decât cele indicate mai sus), precum şi în alte situaţii în care Proprietarul este îndreptăţit să înceteze Vânzările/contractele de vânzare cumpărare, Proprietarul poate rezoluționa unilateral Vânzările/contractele de vânzare cumpărare. 

În niciun caz Cumpărătorul nu poate rezoluționa unilateral Vânzarea/contractul de vânzare cumpărare.


9. CONFIDENŢIALITATE 

Participanţii se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor, indiferent de natura acestora, scrise sau verbale, de care pot lua cunoştinţă prin accesarea Site-ului şi/sau participarea la vânzările online. Nu vor cita aceste informaţii prin niciun mijloc şi din niciun motiv sau nu le vor comunica terţilor şi, în mod mai general, altor persoane cu excepţia celor autorizate să aibă cunoştinţă de aceste informaţii. 

În acest sens, Cumpărătorii nu vor comunica denumirile şi detaliile referitoare la ALD și/sau la Proprietar în cazul recomercializării Vehiculului/Vehiculelor cumpărate de la Proprietar. De asemenea, Cumpărătorii se obligă să asigure, în cazul fiecăruia dintre Vehiculele achiziționate, că sunt desfăşurate operaţiunile de dezindividualizare (dezlipirea abţibildurilor şi dezindividualizarea) a Vehiculelor şi că orice element care identifică Proprietarul sau utilizatorii precedenţi ai Vehiculelor este distrus. 

De asemenea, Participanţii se obligă să nu utilizeze denumirile, mărcile şi/sau siglele ALD și/sau ale Proprietarului, după caz, ca referinţă sau în cadrul oricărei comunicări sau publicităţi externe, cu excepţia cazului în care deţin acordul prealabil şi explicit al ALD și/sau ale Proprietarului. 

Cumpărătorul este de acord ca, în cazul în care Vehiculul este revândut şi noul cumpărător transmite o cerere scrisă către ALD prin care îi solicită transmiterea de informaţii privind starea Vehiculului la data vânzării acestuia prin intermediul Site-ului către Cumpărătorul iniţial, ALD are dreptul discreţionar să transmită noului cumpărător certificatul de evaluare emis de SGS sau de orice alt evaluator cu privire la starea Vehicului existentă la data la care Vehiculul a fost vândut către Cumpărătorul iniţial prin intermediul Site-ului. Este convenit în mod expres că ALD nu are niciun fel de răspundere cu privire la utilizarea acestor informaţii de către noul cumpărător sau de către orice altă terţă persoană ulterior transmiterii acestora către noul cumpărător.

Acest acord de confidenţialitate va rămâne în vigoare o perioadă nedeterminată, chiar şi în cazul în care Participanţii nu mai au acces la Site sau după suspendarea din orice cauză a Condiţiilor Generale de Participare. 


10. PROTECŢIA DATELOR 

Datele cu Caracter Personal obţinute în contextul accesării Site-ului şi/sau participării la vânzările online sunt destinate ALD și Proprietarului pentru a-le permite să asigure gestionarea adecvată a serviciilor aferente furnizate, precum şi a relaţiei clientelare cu Participanţii, inclusiv pentru emiterea facturii proforma şi fiscale şi pentru recuperarea Preţului de Vânzare şi a taxelor şi costurilor aferente. 

Necompletarea Datelor cu Caracter Personal solicitate în timpul procesului de înregistrare împiedică acordarea statutului de Participant şi, drept urmare, împiedică accesul la Site.

Este convenit în mod expres că aceste date pot fi comunicate partenerilor ALD și Proprietarului, brokerilor şi asigurătorilor săi, subcontractanţilor şi prestatorilor săi de servicii, societăţilor de recuperare de creanţe, firmelor de avocatură şi/sau contabilitate, precum şi entităţilor Société Générale de care aparţine ALD și/sau Proprietarul, înfiinţate în Uniunea Europeană sau în afara acesteia. Transferul datelor cu caracter personal va avea loc conform condiţiilor şi garanţiilor legale din România pentru a asigura protecţia datelor respective.

Conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Participanţii au drept de accesare, rectificare şi eliminare a Datelor cu Caracter Personal care îi privesc, precum şi dreptul de a se adresa justiției. De asemenea, se pot opune utilizării Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, Participanţii se pot opune, oricând şi fără justificare, obţinerii datelor respective în scop de marketing. Aceste drepturi pot fi exercitate faţă de ALD și Proprietar prin trimiterea unei solicitări scrise prin fax.


11. CONŢINUTUL, OBIECTUL ŞI SECURITATEA SITE-ULUI

Site-ul este un website cu servicii interactive în ceea ce priveşte piaţa automobilelor, în special piaţa auto second-hand, fiind operat de la adresa www.aldcarmarket.com.

Informaţiile şi rezultatele implementării serviciilor interactive oferite pe Site nu vor fi considerate exhaustive în niciun caz. Înainte de luarea oricărei decizii pe baza informaţiilor menţionate, Participanţii trebuie să verifice dacă acestea sunt în conformitate şi se potrivesc cu propriile cerinţe şi obiective. Prin urmare, responsabilitatea ALD nu va fi urmărită sau reţinută în niciun fel cu privire la utilizarea informaţiilor disponibile pe Site sau prin intermediul Site-ului, întrucât este specificat faptul că utilizarea acestor informaţii şi acestor servicii se află în responsabilitatea, controlul şi gestionarea exclusive ale Participanţilor. 

Informaţiile sau serviciile sunt distribuite prin intermediul Site-ului de către partenerii ALD, inclusiv de către alți Proprietari, potrivit responsabilităţii şi gestionării exclusive ale acestora, iar ALD nu garantează conformitatea, precizia, completitudinea şi natura informaţiilor şi serviciilor furnizate de partenerii menţionaţi prin intermediul Site-ului sau prin orice alt canal de distribuţie sau marketing. 

ALD își asumă o obligație de diligență de a depune toate eforturile rezonabile în scopul editării şi operării Site-ului. Participanţii utilizează Site-ul pe propriul risc şi se obligă să desfăşoare toate verificările, în special în prealabil implementării informaţiilor pe care le conţine sau le oferă Site-ul prin serviciile interactive, pe propria răspundere a Participanților. 

Conform practicii şi obișnuințelor utilizării Internetului, ALD îşi rezervă dreptul de a include sau asocia orice reclamă la propria alegere în paginile web ale Site-ului.

Participanţii sunt informaţi cu privire la posibilitatea căderilor reţelei de Internet, în special din punct de vedere al securităţii aferente transportului de date, al continuităţii negarantate a accesului la Site, performanţelor negarantate în ceea ce priveşte volumul şi rapiditatea transmisiunii de date şi propagării viruşilor. 

ALD se va strădui să facă Site-ul accesibil şi disponibil la datele specificate în prezentele Condiţii Generale de Participare, adică la datele planificate de ALD, însă nu va fi considerată răspunzătoare în niciun caz în acest sens. În mod similar, ALD nu va fi considerată răspunzătoare pentru nicio dificultate legată de accesarea şi utilizarea Site-ului şi, în general, pentru perturbările reţelei de Internet care pot afecta accesul sau utilizarea Site-ului.


12. UTILIZAREA SITE-ULUI ŞI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

Participanţii se obligă să respecte în mod necondiţionat toate prevederile legale şi reglementative din România şi Austria, şi, în special: - drepturile de proprietate industrială şi intelectuală, mai ales în ceea ce priveşte creaţiile multimedia, elementele de software, textele, articolele, fotografiile, mărcile înregistrate, bazele de date, imaginile de orice fel la care utilizatorii de Internet au acces prin intermediul Site-ului, - drepturile asupra imaginii modelelor ce apar în fotografii, - drepturile fotografilor şi agenţiilor asupra acestor fotografii, - Legea nr. 677/2001 cu privire la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, - drepturile presei, - prevederile legale privind protecţia împotriva fraudelor informatice. 

Prin urmare, Participanţilor le sunt interzise următoarele: crearea unei identităţi false sau uzurparea identităţii unui terţ, - introducerea unui virus, unui troian, unei bombe logice sau oricărui alt program degradant sau distructiv, - obstrucţionarea operării Site-ului, - preluarea oricăreia sau a unei părţi din conţinutul unei lucrări preexistente fără a obţine autorizaţia din partea proprietarului legitim al lucrării respective, - reproducerea şi/sau utilizarea mărcii, denumirii societăţii, siglei sau oricărui alt semn distinctiv aparţinând ALD, altui Proprietar sau unui terţ, - accesarea neautorizată sau tentativa de accesare neautorizată a unui site sau a administrării sistemului informatic al Site-ului sau modificarea în tot sau în parte a elementelor conţinute de acesta. Cu excepţia prevederilor contrare menţionate în mod expres pe Site, Grupul ALD este proprietarul legitim al drepturilor de proprietate intelectuală care îl îndreptăţesc să editeze şi să opereze Site-ul, în ceea ce priveşte următoarele elemente: - site-ul web şi, în special, structura sa arborescentă, - organizarea şi titlurile rubricilor, identitatea vizuală şi grafică, proiectarea sa, structura ergonomică, funcţionalităţile, elementele de software, textele, imaginile animate sau statice, sunetul, know-how-ul, desenele, grafica şi orice alt element care intră în componenţa site-ului, - bazele de date, structura şi conţinutul acestora, - toate elementele de creare a site-ului, fie ele grafice sau tehnice, - mărcile, brevetele, denumirile, acronimele societăţii, siglele, culorile, grafica sau orice alte semne ce ar putea fi utilizate, realizate sau implementate de ALD în contextul Site-ului. 

Drept urmare, este interzisă orice reproducere, sub orice formă posibilă, în mod direct sau indirect, a elementelor menţionate în prezentele Condiții, precum şi alterarea, chiar şi parţială, a mărcilor, brevetelor, denumirilor, acronimelor societăţii, siglelor, culorilor, graficii sau oricăror alte semne vizibile pe elementele accesibile prin intermediul Site-ului şi, în general, orice utilizare sau reproducere a acestor elemente în afara contextului executării prezentelor Condiţii Generale. În lipsa acestuia, practicile numite vor fi considerate încălcări ale legii şi vor face obiectul sancţiunilor prin prevederile legale în vigoare din România şi/sau Austria.


13. PREVEDERI FINALE 

13.1 Documente angajante / Întregul Contract

Documentele angajante stabilite prin prezentele Condiții Generale constituie întregul contract dintre părţi (care include toți Proprietari) cu privire la obiectul acestora; în consecinţă acestea înlocuiesc şi invalidează toate declaraţiile, negocierile, angajamentele, comunicaţiile scrise sau orale, acceptările, aranjamentele şi acordurile prealabile dintre părţi cu privire la acelaşi obiect. 

Condiţiile generale ale Participanţilor sau orice alt document similar întocmit sau utilizat în general de Participanţi nu se aplică accesului la Site. 

13.2 Independenţa Părţilor

Acceptarea Condiţiilor Generale de Participare de către un Participant nu va avea în niciun caz scopul sau efectul de a crea vreun parteneriat spre beneficiul Participantului, vreu asociere în participaţiune sau vreo relaţie de tip angajator/angajat sau francizor/francizat. 

Niciuna dintre părţi nu poate încheia un contract în numele şi pe seama celeilalte părţi. Drept urmare, fiecare dintre părţi se obligă să nu facă nimic care ar putea induce un terţ în eroare în această privinţă, să nu încheie niciun contract şi să nu ofere vreo garanţie în numele celeilalte părţi. 

13.3 Nulitate parţială 

În cazul în care una dintre clauzele Condiţiilor Generale de Participare este declarată nulă, nescrisă, inaplicabilă şi nejustificată, această clauză va fi considerată nescrisă şi nu va afecta valabilitatea sau continuarea tuturor Condiţiilor Generale de Participare, cu excepţia cazului în care clauza respectivă are caracter material sau substanţial pentru una dintre părţi la data semnării acordului faţă de Condiţiile Generale de Participare. În acest caz, părţile vor negocia cu bună credinţă pentru a înlocui clauza respectivă cu o clauză validă care le reflectă intenţia originală. 

13.4 Lipsa renunţărilor

În cazul în care una dintre părţi nu îşi exercită unul din drepturile care îi revin sau nu cere executarea oricăreia dintre obligaţiile sau responsabilităţile ce îi revin celeilalte părţi în conformitate cu Condiţiile Generale de Participare, acest lucru nu va fi considerat în sine o renunţare de către partea în cauză la drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile ce rezultă din Condiţiile Generale de Participare. 

13.5 Titlurile

Titlurile articolelor sunt strict în scop informativ şi nu afectează conţinutul sau interpretarea Condiţiilor Generale de Participare. În cazul dificultăţii de interpretare între unul dintre titlurile şi clauzele Condiţiilor Generale de Participare şi conţinutul aferent, titlurile vor fi considerate inexistente. 

13.6 Notificări

Orice comunicare sau document întocmite sau livrate de una dintre părţi celeilalte în conformitate sau în legătură cu prezentele Condiţii Generale de Participare şi/sau orice Vânzare vor fi considerate transmise în mod valabil astfel:

(a)în cazul transmiterii prin fax sau e-mail într-o Zi Lucrătoare, în aceeaşi Zi Lucrătoare; sau

(b)în cazul transmiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în Ziua Lucrătoare următoare datei confirmării de primire.


14. LEGEA APLICABILĂ – SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

14.1 Legea aplicabilă 

Condiţiile Generale de Participare, precum şi posibilele Vânzări, vor fi reglementate şi interpretate în conformitate cu legile din România, fiind exclusă aplicarea oricărei convenţii sau oricărui tratat internaţional la care România este parte.

14.2 Soluţionarea litigiilor 

Părţile se angajează să depună toate eforturile rezonabile pentru a ajunge la o soluţionare în afara instanţei pentru orice dispută ce poate apărea sau poate lua naştere în legătură cu Condiţiile Generale de Participare şi/sau posibilele Vânzări. 

Orice litigiu apărut sau derivat în legătură cu validitatea, interpretarea sau încetarea Condiţiilor Generale de Participare şi/sau posibilelor Vânzări şi care nu poate fi soluţionat în afara instanţei în termen de o (1) lună de la data apariţiei, va fi supus spre soluționare de instanța competentă din localitatea în care se află sediul social al ALD sau al Proprietarului, după caz.

Subscrisa declarăm că am citit şi înţeles integral Condiţiile Generale de Participare de mai sus şi le acceptăm fără restricţii sau rezervări.

De asemenea, fără a deroga de la sau restrânge declaraţia de mai sus, subscrisa declarăm în mod expres că am citit și înțeles următoarele clauze din Condiţiile Generale de Participare pe Site-ul “ALD Carmarket” pentru Vânzarea Online de Vehicule Second-Hand:

Clauza 4 (Participanți);
Clauza 5 (Nume de Utilizator și Parola);
Clauza 7 (Desfășurarea Vânzărilor);
Clauza 8 (Încheierea Vânzărilor);
Clauza 9 (Confidențialitate);
Clauza 11 (Conținutul, Obiectul și Securitatea Site-ului);
Clauza 12 (Utilizarea Site-ului și Proprietatea Intelectuală).

Data: _________________


Participant: ___________ 
[denumire completă a entitatii]

Numele complet al persoanei semnatare, șemnătura
şi ştampila: 


____________